Ιστορικο Μουσειο Αλεξανδρουπολης
Σχεδιασμός εποπτικού υλικού της μόνιμης έκθεσης, 2011 [αρχιτέκτονες: Tetragon]
1 2